Mörka tider

Science News rapporterar att man för första gången lyckats påvisa mörk materia – kanske. Mörk materia är någonting som inte syns men som man teoretiskt slutit sig till måste finnas och som dessutom utgör omkring 80 % av all massa i universum. Detta grundar man på att den synliga materian inte ”räcker till” för att förklara observationer av hur galaxer roterar och rör sig. Man tror att den mörka materian utgörs av MACHOs, som är storskaliga astrofysiska objekt som är för ljussvaga för att synas, och WIMPs, som är en exotisk och hittills obekräftad elementarpartikel som huvudsakligen växelverkar genom sin massa.

WIMP-detektor (från Science News)
WIMP-detektor (från Science News)

Nu har experimentet Cryogenic Dark Matter Search rapporterat att man hittat spår av något som kan vara WIMP-partiklar. Med hjälp av speciella detektorer av germanium, nedkylda till nära 0 K och nedgrävda till 800 m djup, hoppas man kunna registrera vibrationer av WIMP:ar som passerar genom jorden. Nu har man fått mätresultat som kan vara positiva, men det är inte helt bekräftat ännu. Det finns en möjlighet att de uppmätta vibrationerna har orsakats av radioaktivt sönderfall i berget omkring detektorerna.

Var är världen?

Enligt gängse teorier består universum till ungefär 85% av så kallad mörk materia, som man i princip inte vet någonting om. Man tror att den har massa, för den har uppenbarligen gravitationella effekter på galaxer och den har förmodligen därigenom haft en stor inverkan på fördelningen av den synliga materian i universum. Man kallar den ”mörk” för att man aldrig har sett den och förmodligen interagerar den inte med elektromagnetisk strålning.

Sedan några månader tillbaka ligger NASAs teleskop Fermi i omloppsbana runt jorden för att leta efter gammastrålningskällor. Det här är en god möjlighet att åtminstone se spåren av den mörka materian, som man tror under vissa förhållanden kan ge upphov till gammastrålning.

Virgo Consortium
Källa: Virgo Consortium

Som en hjälp på traven för Fermi har en grupp europeiska forskare, the Virgo Consortium, genomfört väldigt omfattande datorsimuleringar av kolliderande mörk materia och tror sig nu veta ungefär hur gammstrålningssignalerna bör se ut. Det blir därmed – förhoppningsvis – avsevärt lättare att hitta spåren av den så frustrerande svårfunna lejonparten av universum.